FETTUTSKILLERE

Klaro leverer både fettutskillere og oljeutskillere, og kan dimensjonere løsninger etter dine individuelle behov.

FETTUTSKILLER:

Formålet med en fettutskiller er å separere fett fra avløpsvann slik at fettet ikke skaper problemer på ledningsnett, avløpsrør, pumpestasjoner og renseanlegg. Når fett helles i avløpet er det varmt og flytende, for å så kjøles ned og stivne inne i rør, pumpestasjon eller renseanlegg. Fettutskilleren tilknyttes spillvannsledninger for å skille ut vegetabilsk og animalsk fett fra avløpsvannet før vannet renner ut i avløpet. 

I utgangspunktet skal alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse ha fettutskiller. Kravet gjelder ved tilknytning til offentlig avløpsanlegg, og omfatter både nyetableringer og eksisterende virksomheter. Det er mange virksomheter som omfattes av krav om å ha fettutskiller og gjelder alt fra restauranter og kafeer, matprodusenter og kantiner til stormarkeder med ferskvaredisk. Det er viktig å huske på at også privatpersoner som driver med catering og tilbereding av mat med fett eller olje fra eget hjem, må følge kravene om fettutskiller.

Fettutskiller må tømmes jevnlig for å minimere risken for tette avløpsrør, oversvømmelser og dårlig lukt. Hvor ofte man må tømme sin fettutskiller avhenger en rekke faktorer, blant annet størrelse og bruk. 

(Kommuner kan også overfor andre virksomheter med påslipp av avløpsvann med fettinnhold mer enn 50 mg/l i enkeltvedtak stille krav om installering av fettutskiller.)

Virksomheter som omfattes av kravet er:

• Restauranter
• Kafeer og konditorier
• Bakerier
• Gatekjøkken
• Pizza- og hamburgerbarer
• Catering
• Ferdigmatprodusenter
• Kantiner
• Stormarkeder med ferskvaredisk
• Selskapslokaler med kjøkken
• Sykehjem, aldershjem, og andre institusjoner med kantine/kjøkken
• Slakterier
• Kjøttforedlingsbedrifter
• Fiskeforedlingsbedrifter
• Hermetikkindustri
• Meierier
• Friteringsindustri
• Røkerier

Kommunen kan også overfor andre virksomheter med påslipp av avløpsvann med fettinnhold mer enn 50 mg/l i enkeltvedtak stille krav om installering av fettutskiller.

OLJEUTSKILLERE

Oljeutskillere benyttes for å forhindre forurensning og utslipp gjennom å separere olje og drivstoff fra vann. Dette skjer ved at olje, som er lettere enn vann, stiger opp til overflaten (gravimetrisk oljeutskiller). Sand og slam fra oljeutskiller må som hovedregel behandles som farlig avfall.

Siden utslipp av olje i natur, elver og fjorder kan få store konsekvenser for det økologiske miljøet er kravet om oljeutskiller fastsatt i Forurensningsforskriften. Forurensningsforskriften sier at all forutensning skal begrenses.

Virksomheter med oljeutskiller har ansvar for at oljen tømmes og leveres til godkjent avfallsmottak. Det er derfor ulovlig å drive virksomhet med utslipp av oljeholdig avløpsvann uten å være tilknyttet oljeutskiller uten å ha søkt kommunen om utslippstillatelse.

Det er mange næringer som omfattes av krav om søknad av utslippstillatelse.  Dette gjelder alt fra bensinstasjoner og vaskehaller for kjøretøy til bussterminaler og mekaniske verksteder til fjernvarmesentraler. 

• Bensinstasjon
• Vaskehall for kjøretøy
• Motorverksted
• Bussterminal
• Verksted og klargjøringssentral for kjøretøy og anleggsmaskiner og skinnegående materiell
• Anlegg for understellsbehandling
Disse virksomhetene må også søke, men vil istedenfor utslippstillatelse få et vedtak om påslippskrav:
• Parkeringshus med sluk i gulv
• Oppsamlingsplasser for kasserte kjøretøy
• Mekaniske verksteder, sorteringsanlegg eller andre som har utslipp av oljeholdig avløpsvann
• Fjernvarmesentraler